We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Dish Pages | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Eernewoude Kollum Reitsum
Allingawier Ferwert Kortehemmen Rijs
Anjum Finkum Koudum Rinsumageest
Appelscha Follega Leeuwarden Schiermonnikoog
Arum Foudgum Legemeer Sexbierum
Augustinusga Franeker Lemmer Sint Annaparochie
Baaiduinen Goingarijp Makkinga Sint Jacobiparochie
Bakkeveen Gorredijk Makkum Sint Nicolaasga
Balk Goutum Mantgum Sneek
Bantega Grou Marrum Sondel
Beetsterzwaag Grouw Metslawier Stavoren
Bitgummole Gytsjerk Moddergat Stiens
Boazum Hardegarijp Niawier Terherne
Boijl Harich Nijemirdum Ternaard
Bollingawier Harkema Noordwolde Twijzel
Bolsward Harlingen Noordwolde-Zuid Twijzelerheide
Burdaard Haule Oldeberkoop Ureterp
Damwald Hee Oldeholtwolde Vlieland
De Tike Heeg Olterterp Warfstermolen
Delfstrahuizen Heerenveen Oostermeer Warns
Dokkum Hegebeintum Oosterwolde Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hemelum Oranjewoud Weidum
Dongjum Hindeloopen Oude Bildtzijl Westergeest
Drachten Holwerd Oudega Wijckel
Earnewald IJlst Oudemirdum Wijnjewoude
Easterein Itens Oudkerk Wirdum
Eastermar Jirnsum Paesens Workum
Echten Joure Piaam Wyns
Echtenerbrug Kaard Poppenwier Zurich
Ee Kimswerd