We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Things to Do in Friesland Province | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Eernewoude Kimswerd Poppenwier
Allingawier Ferwert Kollum Reitsum
Anjum Finkum Kortehemmen Rijs
Appelscha Follega Koudum Rinsumageest
Arum Foudgum Leeuwarden Schiermonnikoog
Augustinusga Franeker Legemeer Sexbierum
Baaiduinen Goingarijp Lemmer Sint Annaparochie
Bakkeveen Gorredijk Makkinga Sint Jacobiparochie
Balk Goutum Makkum Sint Nicolaasga
Bantega Grou Mantgum Sneek
Beetsterzwaag Grouw Marrum Sondel
Bitgummole Gytsjerk Metslawier Stavoren
Boazum Hardegarijp Moddergat Stiens
Boijl Harich Niawier Terherne
Bollingawier Harkema Nijemirdum Ternaard
Bolsward Harlingen Noordwolde Twijzelerheide
Burdaard Haule Noordwolde-Zuid Ureterp
Damwald Hee Oldeberkoop Vlieland
De Tike Heeg Oldeholtwolde Warfstermolen
Delfstrahuizen Heerenveen Olterterp Warns
Dokkum Hegebeintum Oostermeer Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hemelum Oosterwolde Weidum
Dongjum Hindeloopen Oranjewoud Westergeest
Drachten Holwerd Oude Bildtzijl Wijckel
Earnewald IJlst Oudega Wijnjewoude
Easterein Itens Oudemirdum Wirdum
Eastermar Jirnsum Oudkerk Workum
Echten Joure Paesens Wyns
Echtenerbrug Kaard Piaam Zurich
Ee