USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS
 use these phrases with punjabi fonts under punjabi heading

it is usesful when travelling to china by Punjabi speaking communities.

English

 

Chinese pinyin

 

Pronunciation

 

Punjabi

 

one

 

ni hao

 

nohwA           

 

 

Goodbye.

 

zai jian

 

jweI jIAn         

 

 

Thank you.

 

xie xie

 

SI SIey          

 

 

Sorry.

 

dui bu qi

 

fUey bUcI 

          

 

 

you're welcome.

 

bu ke qi

 

bU ky cI         

 

 

correct/right

 

dui

 

fU ey              

 

 

telephone

 

dian hua

 

fIAn huAw          

 

 

surf the Web

 

shang wang

 

CMg vW           

 

 

toilet

 

ce suo

 

qsr sU

 

turn left

 

zuo zhuan

 

jU joAw         

 

 

turn right

 

you zhuan

 

Xy  joAw        

 

 

go straight

 

zhi zou

 

jI jUE          

 

 

hotel

 

jiu dian

 

ijE fIAn       

 

 

airport

 

fei ji chang

 

Py jI cWg     

 

 

train station

 

huo che zhan

 

hoA cI jIeyN      

 

 

metro

 

di tie

 

fI tIey         

 

 

taxi

 

chu zu che

 

cU jUh cIAw     

 

 

How much?

 

duo shao qian?

 

foE SwAocIAN       

 

 

too expensive

 

tai gui

 

tweI gvy         

 

 

cheap

 

pian yi

 

pIAYNeI              

 

 

too big

 

tai da

 

tweI  fw        

 

 

too small

 

tai xiao

 

tweI SIAo          

 

 

beer

 

pi jiu

 

pI jIau           

 

 

water

 

shui

 

SUeyh             

 

 

tea

 

cha

 

cwh(ch)            

 

 

settle the bill

 

mai dan

 

mweI fn           

 

 

bar/pub

 

jiu ba

 

jIau bw           

 

 

restaurant

 

can guan

 

sYn guAW          

 

 

police

 

jing cha

 

ijn cw