We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Things to Do in Friesland Province | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Ferwert Kimswerd Reitsum
Allingawier Finkum Kollum Rijs
Anjum Follega Kortehemmen Rinsumageest
Appelscha Foudgum Koudum Schiermonnikoog
Augustinusga Franeker Leeuwarden Sexbierum
Baaiduinen Goingarijp Legemeer Sint Annaparochie
Bakkeveen Gorredijk Lemmer Sint Jacobiparochie
Balk Goutum Makkinga Sint Nicolaasga
Bantega Grou Makkum Sneek
Beetsterzwaag Grouw Mantgum Sondel
Bitgummole Gytsjerk Marrum Stavoren
Boazum Hardegarijp Metslawier Stiens
Boijl Harich Moddergat Terherne
Bollingawier Harkema Niawier Ternaard
Bolsward Harlingen Nijemirdum Twijzelerheide
Burdaard Haule Noordwolde-Zuid Ureterp
Damwald Hee Oldeberkoop Vlieland
De Tike Heeg Oldeholtwolde Warfstermolen
Delfstrahuizen Heerenveen Olterterp Warns
Dokkum Hegebeintum Oostermeer Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hemelum Oosterwolde Weidum
Dongjum Hindeloopen Oranjewoud Westergeest
Drachten Holwerd Oude Bildtzijl Wijckel
Earnewald IJlst Oudega Wijnjewoude
Eastermar Itens Oudemirdum Wirdum
Echten Jirnsum Oudkerk Workum
Echtenerbrug Joure Piaam Wyns
Ee Kaard Poppenwier Zurich
Eernewoude