We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Things to Do in Friesland Province | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Ferwert Kollum Reitsum
Allingawier Finkum Kortehemmen Rijs
Anjum Foudgum Koudum Schiermonnikoog
Appelscha Franeker Leeuwarden Sexbierum
Baaiduinen Goingarijp Legemeer Sint Annaparochie
Bakkeveen Gorredijk Lemmer Sint Nicolaasga
Balk Goutum Makkinga Sneek
Bantega Grou Makkum Sondel
Beetsterzwaag Grouw Mantgum Stavoren
Bitgummole Gytsjerk Marrum Stiens
Boazum Hardegarijp Metslawier Terherne
Boijl Harich Moddergat Ternaard
Bollingawier Harkema Niawier Twijzelerheide
Bolsward Harlingen Nijemirdum Ureterp
Burdaard Haule Noordwolde-Zuid Vlieland
De Tike Hee Oldeberkoop Warfstermolen
Delfstrahuizen Heeg Oldeholtwolde Warns
Dokkum Heerenveen Olterterp Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hegebeintum Oostermeer Weidum
Dongjum Hindeloopen Oosterwolde Westergeest
Drachten Holwerd Oranjewoud Wijckel
Earnewald IJlst Oude Bildtzijl Wijnjewoude
Eastermar Itens Oudega Wirdum
Echten Jirnsum Oudemirdum Workum
Echtenerbrug Joure Oudkerk Wyns
Ee Kaard Piaam Zurich
Eernewoude Kimswerd Poppenwier